Toggle Nav
Winkelwagen

Help & Contact

Heeft u een vraag of een opmerking?
Stuur ons dan even een berichtje via het e-mailadres oisterwijk@brickfever.nl. We doen ons best om binnen één werkdag te reageren.

Spreekt u liever met één van onze medewerkers?
Dat kan natuurlijk ook. We zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 09:00 tot 17:00 uur.

Het telefoonnummer van onze klantenservice is:  013-7200020

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Algemeen
 2. Identiteit van de Verkoper
 3. Toepasselijkheid Algemene  Voorwaarden
 4. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
 5. Herroepingsrecht
 6. Prijs
 7. Adviezen
 8. Betalingsvoorwaarden
 9. Levering en uitvoering
 10. Conformiteit en Garantie
 11. Eigendomsvoorbehoud
 12. Ontbinding
 13. Reclames, klachten
 14. Aansprakelijkheid
 15. Toepasselijk recht

1Algemeen 

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:Verkoper: De ondernemer die deze voorwaarden hanteert en die lid is van FNV  Zelfstandigen.
Consument: De contractuele wederpartij van de verkoper, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper.
Overeenkomst op afstand: de overeenkomst, waarbij, in het kader van een door de Verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop  (artikel 7:5 BW) is.
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat gebruikt kan worden voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Verkoper persoonlijk gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn/haar recht op herroeping.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen voornoemde bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Dag: kalenderdag
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand aangaande een reeks van producten en/of diensten, waarvan de verplichting tot levering en afname in de tijd is gespreid
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Verkoper de mogelijkheid biedt om informatie die aan hem/ haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een wijze die toekomstige raadpleging en onveranderde reproductie van het opgeslagen mogelijk maakt.
1.2 Eventuele afwijkingen van de Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Deze afwijkingen gelden niet met betrekking tot later ontstane rechtsbetrekkingen tussen Verkoper en Consument.
1.3 Deze voorwaarden mogen alleen gebruikt worden door leden van FNV Zelfstandigen.

2. Identiteit van de Verkoper

BrickFever Oisterwijk
Pannenschuurplein 52-54
5061 WP Oisterwijk
Nederland
Telnr. 013-720020
Email: oisterwijk@brickfever.nl
btw nummer: 852927605B01
KvK nummer: 58215492

3. Toepasselijkheid Algemene  Voorwaarden

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Verkoper, op alle overeenkomsten op afstand die Verkoper sluit en op alle overeenkomsten op afstand die hiervan het gevolg kunnen zijn.
3.2 Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt de Verkoper de tekst van deze algemene voorwaarden ter beschikking aan de Consument. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Verkoper zijn in te zien (op het bezoekadres) en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3 Als de overeenkomst op afstand op elektronische wijze wordt gesloten, kan in afwijking van voornoemd artikellid, voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden via elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld zodanig dat de Consument deze eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Als dat redelijkerwijs niet mogelijk is zal voor sluiting van de overeenkomst worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden op elektronische weg kan worden kennis genomen en dat zij op verzoek van de Consument elektronisch of anderszins kosteloos zullen worden toegestuurd.

4. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

4.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Consument mogelijk te maken. Als Consument aan Verkoper gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Verkoper uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
4.2 In geval de Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen betreft het een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet. Als het aanbod een beperkte geldingsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, vermeldt Verkoper dit uitdrukkelijk in het aanbod.
4.3 Verkoper doet het aanbod vergezeld gaan van zodanige informatie dat voor de Consument duidelijk is welke rechten en plichten kleven aan de aanvaarding van het aanbod. Dat betreft in het bijzonder:

 • de identiteit van Verkoper: naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer;
 • de belangrijkste kenmerken van de zaak of de dienst;
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de kosten van aflevering voor zover van toepassing;
 • de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • als de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand wordt berekend op een andere grondslag dan het basistarief: de hoogte van het geldende tarief.
 • de geldigheidsduur van het aanbod of de prijs;
 • de minimumduur van de overeenkomst bij periodieke levering van diensten of producten;
 • gegevens omtrent de garantie en omtrent de in het kader van de overeenkomst op afstand aangeboden diensten.

4.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.5 Als Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan Consument de overeenkomst ontbinden.
4.6 Tijdig bij de nakoming van de koop op afstand en, voor zover het niet aan derden af te leveren zaken gaat, uiterlijk bij aflevering, verstrekt Verkoper schriftelijk of middels een de Consument toegankelijke duurzame gegevensdrager, de volgende gegevens, behalve als zij reeds zijn verstrekt voordat de koop op afstand werd gesloten;

 • de voorwaarden waaronder en op welke wijze waarop de consument van zijn/haar herroepingsrecht gebruik kan maken dan wel een duidelijke melding ter zake van het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • het bezoekadres (van de vestiging) van de Verkoper waar de Consument zijn/haar klachten kan ventileren;
 • voor zover van  toepassing; gegevens omtrent de geldende garantie en aangeboden service(diensten) in het kader van de koop op afstand
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst in geval de koop op afstand langer duurt dan één jaar dan wel een onbepaalde duur heeft.

4.7 In geval de Verkoper de verplichting heeft een reeks van producten of diensten te leveren, is artikel 4.6 van deze voorwaarden alleen van toepassing op de eerste levering daarvan.      

5. Herroepingsrecht

5.1 Bij aankoop van producten en/ of diensten heeft de Consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een periode van veertien dagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de Consument of te rekenen vanaf het sluiten van de overeenkomst indien het een dienst betreft.
5.2 Tijdens deze termijn zal Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal hel product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Verkoper retourneren, conform de door Verkoper bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5.3 Indien Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de rechtstreekse kosten van terugzending/herroeping voor zijn rekening.
5.4 Indien Consument een bedrag betaald heeft, zal Verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Minus de eventuele terugzendingskosten.

5.5 Het herroepingsrecht is uitgesloten bij de koop op afstand van zaken:

 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de Verkoper geen invloed heeft;
 • die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • betreffende audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de Consument de verzegeling daarvan heeft verbroken;
 • betreffende kranten en tijdschriften.
 • betreffende kledingstukken, indien de Consument de labels of kaartjes heeft losgemaakt, verwijderd;
 • betreffende kledingstukken, indien de Consument deze onhygiënisch heeft gepast, aangehad;
 • betreffende kledingstukken, spel, speelgoed, spelartikelen, sport, sportartikelen, sportkleding, indien Consument deze dusdanig heeft uitgepakt, losgehaald, gepast en deze artikelen redelijkerwijs door Verkoper niet meer als nieuw zijn aan te bieden, verkopen;

5.6 Het herroepingsrecht is uitgesloten bij de levering van diensten:

 • waarvan de nakoming met instemming van de Consument is begonnen voordat de termijn    van veertien dagen van het herroepingsrecht is verstreken;
 • betreffende weddenschappen en loterijen.

6.  Prijs

6.1 Verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.
6.2 In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.
6.3 De Verkoper kan afwijkend van lid 1 als het gaat om producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waarop de Verkoper geen invloed heeft, een aanbod doen met variabele prijzen. Bij het aanbod geeft de Verkoper de gebondenheid aan schommelingen aan en geeft Verkoper aan dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn.

7.  Adviezen

Consument kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Verkoper welke geen betrekking hebben op de gesloten Overeenkomst op afstand.

8.  Betalingsvoorwaarden

8.1 Voor zover niet later is overeengekomen dient de Consument het aan de Verkoper verschuldigde bedrag te voldoen binnen veertien dagen na bezorging van de zaken  c.q. na de start van de uitvoering van de dienst. Bij verkoop van producten  kan Consument maximaal verplicht worden 50% van het verschuldigde bedrag vooruit te betalen.
8.2 In geval vooruitbetaling is overeengekomen, kan Consument geen recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de gegeven bestelling of dienst voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. Betaling door Consument kan plaatsvinden middels applicatie I deal, onder rembours op door vooraf over te maken op de rekening van Verkoper. Bij bestellingen die meer bedragen dan € 250,- , vraagt Verkoper een minimale vooruitbetaling van 30%.
8.3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Consument verplicht op verzoek van Verkoper een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Consument hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Verkoper heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Consument te verhalen.
8.4 Het recht van Consument om zijn vorderingen op Verkoper te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Verkoper in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:

 • een betalingstermijn is overschreden;
 • Verkoper failliet is, of in surseance is:
 • Verkoper als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
 • Verkoper als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

8.5 Consument is wettelijke rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de Verkoper de zaak of dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de zaak of de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
8.6 De verschuldigde rente is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).
8.7 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Consument aan Verkoper alle buitengerechtelijke incassokosten conform Voorwerk II verschuldigd.
8.8 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Consument verschuldigd.
8.9 Indien Verkoper in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Consument.

9.  Levering en uitvoering

9.1 De Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
9.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Verkoper kenbaar heeft gemaakt.
9.3 Na ontvangst van de door Consument verschuldigde vooruitbetaling zal levering/uitvoering plaats vinden.
9.4 Consument zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van de goederen of diensten.
9.5 De met Verkoper overeengekomen levertijden gelden als indicatie, doch uiterlijk binnen 30 dagen zal Verkoper de geaccepteerde bestellingen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
9.6 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
9.7 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Verkoper het bedrag dat Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
9.8 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Verkoper zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de Consument.
9.9 Het risico van geheel of gedeeltelijk verlies c.q. tenietgedaan van de zaken, gaat op Consument over op het moment en op de plaats van levering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.10 Wederverkopers zijn uitgesloten van het sparen van Brickies. De geplaatste bestellingen zullen wel worden geleverd maar de Brickies zullen worden gecrediteerd. De verkoper behoudt zich het recht voor om toch Brickies uit te keren, afhankelijk van de bestelde artikelen.
9.11 Op bepaalde artikelen geldt een maximum afname van 1 stuk per account.

10. Conformiteit en Garantie

10.1 De Verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
10.2 Een door de Verkoper, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Verkoper jegens de Verkoper kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Na levering blijft Verkoper eigenaar van de geleverde zaken zolang Consument:

 • tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gesloten overeenkomsten;
 • voor de geleverde zaken of nog te leveren zaken niet betaalt of zal betalen;
 • vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten niet heeft voldaan.

11.2 Tot aan het moment van eigendomsovergang, is Consument gehouden de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten t.a.v. de zaken.
11.3 Consument is gehouden de zaken te verzekeren tegen alle mogelijke risico's die deze zaken vanaf hun levering kunnen ondergaan.
11.4 Consument is, zolang er een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken rust niet bevoegd deze geheel of gedeeltelijk te vervreemden.
11.5 Zolang er op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Consument deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
11.6 In geval van beslaglegging of enige andere inmenging door derden, is Consument gehouden onmiddellijk Verkoper te waarschuwen.
11.7 Als Verkoper geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken is Consument verplicht de nieuw gevormde zaken aan Verkoper te verpanden.
11.8 Nadat Verkoper haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde zaken terughalen. Consument staat Verkoper toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
11.9 In alle gevallen dat Verkoper een beroep zal moeten doen op het eigendomsvoorbehoud is Verkoper gerechtigd de van Consument ontvangen voorschotten geheel of gedeeltelijk als vergoeding voor door haar geleden of te lijden schade, te behouden.

12. Ontbinding

12.1 Indien Consument niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Consument of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Verkoper te hare keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de Verkoper verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Verkoper is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
12.2 Indien Consument ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Verkoper verhindert, heeft Verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden.
12.3 Omstandigheden, die een overmacht situatie voor Verkoper opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Verkoper bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Verkoper bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; werkstakingen, werkliedenuitsluiting, ziekte, in - en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichting door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of en oorlog en/of oorlogsdreiging.

13.  Reclames, klachten, acties

13.1 Consument heeft de verplichting de afgeleverde zaken te onderzoeken bij aflevering, teneinde vast te stellen of deze aan de overeenkomst beantwoorden.
13.2 Reclame dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. Doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen.
13.3 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.
13.4 Acties waarbij een gratis artikel verkegen kan worden gebeurt op basis van op is op, max 1 item per IP adres. Uitgesloten zijn ook wedervekopers en hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.
13.5 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is Verkoper te hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.

14.  Aansprakelijkheid

14.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden is Verkoper slechts aansprakelijk voor schade geleden door Consument, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Verkoper toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Verkoper verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn,. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
14.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
14.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
14.4 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Verkoper nimmer aansprakelijk.
14.5 De door Verkoper te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Consument te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Consument geleden schade.

15. Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing.

https://www.brickfever.nl

Over ons privacybeleid

BrickFever geeft veel oam uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van BrickFever. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Magento

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Magento heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Magento is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Magento behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Magento houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

Magento

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor transip. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. transip heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. transip is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

transip

Wij nemen webhostingdiensten af van transip. transip verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. transip heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. transip is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Gmail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Beoordelingen

PayPal

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van PayPal. PayPal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. PayPal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. PayPal behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. PayPal deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van PayPal's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PayPal bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van Magento in combinatie met door ons zelf ontwikkelde administratie software. Wij slaan uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling op in dit systeem. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd opgeslagen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Bricklink.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bricklink. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bricklink uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Brickowl.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van BrickOwl . Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt BrickOwl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Brickscout.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van BrickScout . Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt BrickScout uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan BrickFever op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van BrickFever. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

BrickFever
Pannenschuurplein 52
5061WP Oisterwijk
Nederland
T:elefoon: (013) 720-0020
Email: oisterwijk@brickfever.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Raymond Verhoeven

Openingstijden

Maandag:       09:00 - 16:00
Dinsdag:         09:00 - 16:00
Woensdag:     09:00 - 17:00
Donderdag:    Gesloten
Vrijdag:            09:00 - 17:00
Zaterdag:        09:00 - 17:00
Zondag:           Gesloten

Pre-/Backorders

Wij bestellen onze sets direct bij LEGO. ondanks onze eigen grote voorraad kan het wel eens voorkomen dat er een set op is. Wij vullen elke week onze voorraad aan en proberen hierbij van te voren in te schatten hoe populair een set is/gaat zijn. Wij zijn bij deze bestellingen afhankelijk van de lever snelheid en actuele voorraad bij LEGO. Het kan dus voorkomen dat wij 24 sets bestellen en maar 16 geleverd krijgen.

De levertijd van LEGO naar ons is bij Pre-Orders uiteraard ook afhankelijk van de release datum van de sets. Wij krijgen sets niet eerder binnen. De levertijd van een bestelling is minstens twee weken. Hebben we bij de eerste levering niet genoeg sets geleverd gekregen om alle bestellingen naar onze klanten te versturen moeten we opnieuw een bestelling plaatsen voor een volgende levering. 

Backorders worden behandeld als first come first serve. De eerste orders krijgen de sets als eerste geleverd. Wij proberen onze klanten per e-mail op de hoogte te houden van hun order. Helaas kan het voorkomen dat een levering, afhanklijk van de populariteit, 2 of zelfs 3x wordt uitgesteld. De order worden hoe dan ook geleverd. Een order kan ten alle tijden geannuleerd worden tegen volledige restitutie van het betaalde bedrag, mits de order nog niet door ons verzonden is.en mits er andere afspraken gemaakt zijn bij speciale bestellingen

Afhalen in onze winkel

Uw bestelling afhalen kan in ons filiaal in Oisterwijk, Pannenschuurplein 52-54
Kiest u bij het afrekeken voor afhalen dan krijgt u van ons een mail wanneer het klaar ligt in de winkel, dit omdat de voorraad van de afhaalorders in principe vanuit een ander magazijn geleverd worden.
Wanneer wij uw pre en back order binnen hebben zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.
Alle artikelen die bestelbaar zijn in onze webshop zijn uiteraard op voorraad.
U kunt in de winkel betalen met pin en contant, wij hebben graag dat u pint!

Let op: Na 7 dagen vervalt uw bestelling en zullen wij de *gereserveerde* artikelen terug in onze voorraad zetten. U wordt hierover via email op de hoogte gebracht.

Bezorgen binnen Nederland, België, Duitsland en Frankrijk

BrickFever.nl verzend met Postnl. 

Al onze zendingen worden standaard verzonden. Wij bieden de pakketten wel bij buren aan, tenzij u anders aangeeft!
Alle bestellingen geplaatst en betaald voor 16.00 op werkdagen worden de volgende werkdag aangeboden binnen Nederland. Belgie.
Verzendingen naar Duitsland en Frankrijk kan tot 3 werkdagen duren.

De verzendingen naar het buitenland zijn niet altijd beschikbaar in onze webshop.
Wil je een verzending naar het buitenland en is het volgens de site niet mogelijk neem dan contact met ons op via info@brickfever.nl

 • Verzendkosten binnen Nederland bedragen € 6,95 per zending;
 • Verzendkosten naar België bedragen € 11,55 per zending;
 • Verzendkosten naar Duitsland bedragen € 12,85 per zending.

Bezorgen buiten Nederland, België, Duitsland en Frankrijk

Wij bezorgen ook buiten Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.
Deze zendingen worden verstuurd via Post.nl en kunnen tot 10 werkdagen duren.
Alle pakketten buiten Nederland worden aangetekend verzonden met Post.nl en zijn verzekerd tot € 500,--

LET OP: verzekering is alleen van toepassing op vermiste pakketten. 

Gewicht

0 – 2 kg

2 – 5 kg

5 – 10 kg

10 -20 kg

EUR 1 **

€ 14,65

€ 21,15

€ 26,65

€ 35,65

EUR 2 ***

€ 20,15

€ 26,65

€ 32,65

€ 41,65

EUR 3 ****

€ 20,95

€ 27,95

€ 33,95

€ 43,95

World *****

€ 25,95

€ 35,95

€ 59,95

€ 106,95


** EUR1 = 
Luxemburg, Denemarken (excl. Faeröer Eilanden en Groenland), Frankrijk (incl. Corsica en Monaco), Italië (excl. San Marino en Vaticaanstad), Oostenrijk, Spanje (incl. Balearen, excl.. Canarische Eilanden), Verenigd Koninkrijk (excl. Gibraltar en Kanaaleilanden), Zweden

*** EUR2 = 
Bulgarije, Estland, Finland, Hongarije, Ierland, Letland, Litouwen, Polen, Portugal (incl. Azoren en Madeira), Roemania, Slovenië, Slowakije, Tsjechische-Republiek

**** EUR3 = 
Albanië, Andora, Bosnië-Herzegovina, Canarische Eilanden, Cyprus, Faeröer Eilanden, Gibraltar, Griekenland, Groenland, IJsland, Kanaaleilanden, Kroatië, Liechtenstein, Macedonie, Malta, Moldavië, Montenegro, Noorwegen, Oekraïne, San Marino, Servië, Turkije, Vaticaanstad, Wit-Rusland, Zwitserland

***** Wereld = Alle andere landen

Alle verzendkosten  zijn in Euro's

Retourbeleid

Heeft u een product van ons ontvangen en wilt u deze retourneren? Dat kan!
De manier waarop u het terug kunt sturen ligt aan waar en hoe u het heeft gekocht.

 • Heeft u betaald met Paypal dan heeft u recht op 12x per jaar gratis retour zenden
 • Heeft u iets gekocht via bol.com dan kunt u via bol.com een retour aanmaken.
 • Heeft u bij ons in de winkel, in Oisterwijk of online, iets gekocht dan kunt u het pakket op eigen kosten retour sturen.
 • Heeft u iets in onze bricklink/brickowl/brickscout winkel gekocht dan kunt u het pakket op eigen kosten retour sturen
 • * retourzendingen zijn altijd op verantwoordelijkheid van de klant, kies daarom bij voorkeur voor een aangetekende retourzending.

Garantie & Reparatie

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij u graag zo snel mogelijk van een passende oplossing.

Echter de eenvoudigste manier om gebruik te maken van de garantie is door middel van contact op te nemen met LEGO zelf. Op alle producten van LEGO geeft fabrikant LEGO zelf garantie.

De LEGO klantenservice is te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 – 17.00 uur op het gratis servicenummer 00800-53465555

Indien er een onderdeel ontbreekt of deze beschadigd is dan valt dit onder de garantieregeling van LEGO. U kunt hiervoor de onderstaande link aanklikken en de gegevens invoeren.

http://service.lego.com/en-gb/replacementparts/

BrickFever.nl is als verkopende partij te allen tijde aansprakelijk voor het oplossen van een klacht of claim. Vanzelfsprekend staan wij altijd voor u klaar in het geval zich er een probleem voor doet. Wij verwijzen u door naar LEGO direct omdat zij veel hebben aan de door u verstrekte informatie, klacht of probleem met een set.

Tevens, bij missende onderdelen, heeft LEGO goede voorraad en kan een snelle afhandeling garanderen.

Veelgestelde vragen:

Vanuit welke voorraad wordt online geleverd?"

- Wij leveren vanuit beide voorraad locaties. Indien er bij Webshop "Niet op voorraad" staat, terwijl er bij Oisterwijk nog wel voorraad is wordt deze vanuit Oisterwijk verzonden 
   Echter versturen wij online eerst vanuit "Webshop" voordat er artikel vanuit "Oisterwijk" verstuurd worden.


"Het product is niet op voorraad, maar ik kan het wel bestellen?"

-Wanneer een product tijdelijk niet op voorraad is kunt u het desbetreffende artikel toch vast bestellen. Dit noemen wij een 'Back-Order'.
Uw bestelling wordt door ons op 'Hold' gezet, waarna de order deze status zal vast houden tot het moment dat het desbetreffende artikel weer geleverd is. Wij hanteren hier een chronologische volgorde bij; Dat houd in dat de persoon die het eerste besteld heeft ook als eerste geleverd zal worden, wel zo eerlijk!


"Als ik een order plaats waarvan iets nog niet leverbaar is terwijl de overige artikel wel voorradig zijn, worden deze dan alvast verzonden?"

-Helaas sturen wij geen artikelen op voordat een order compleet is. Door onze lage prijzen kunnen wij niet 2 of meer losse zendingen doen per order.
Let dus goed op de beschikbaarheid van de artikelen, aangezien u de overige artikelen wellicht wel direct wilt ontvangen.


"Bij een artikel wordt aangegeven dat deze "Wordt verwacht", maar ik kan deze wel bestellen?"

-U kunt inderdaad bestellingen plaatsen voor artikelen met de 'Wordt verwacht' status. Deze bestellingen zijn 'Pre-Orders' en zullen net als de 'Back-Orders' op 'Hold' gezet worden. Ook hier geldt weer dat de persoon die als eerste besteld ook als eerste geleverd zal worden.


"Ik heb een artikel besteld om af te halen, maar deze was nog niet in de winkel gearriveerd?"

-Indien u iets besteld dat u wilt af halen dient u te wachten tot u een mail ontvangt met daarin de bevestiging dat het product in de Winkel klaar ligt voor u. Aangezien u deze bestelling online plaatst zal deze vanuit de 'Webshop' voorraad geleverd worden. Ook al is er voorraad aanwezig in 'Oisterwijk' zult u toch moeten wachten op de bevestiging dat het product op locatie ligt voor u. 


"Mijn vraag staat hier niet tussen, wat nu?"

-Indien uw vraag niet beantwoordt kon worden door onze F.A.Q. kunt u een mail opstellen naar Oisterwijk@brickfever.nl, hier zullen wij u zo snel mogelijk te hulp staan.*
*Dit kan voor sommige gevallen een paar dagen duren.

Vanuit welke voorraad wordt online geleverd?

- Wij leveren vanuit beide voorraad locaties. Indien er bij Webshop "Niet op voorraad" staat, terwijl er in de winkel in Oisterwijk nog wel voorraad is wordt deze vanuit Oisterwijk verzonden 
 

Als niet alles leverbaar is, wordt het dan een deellevering?

- Helaas sturen wij geen artikelen op voordat een order compleet is.
   Door onze lage prijzen hebben we niet de marge om meerdere keren te verzenden.
   Let dus goed op de beschikbaarheid van de artikelen, aangezien u de overige artikelen wellicht wel direct wilt ontvangen.

 

Het product is niet op voorraad, maar ik kan het wel bestellen?

- Wanneer een product tijdelijk niet op voorraad is kunt u het desbetreffende artikel toch gewoon bestellen. Dit noemen wij een 'Back-Order'.
   Uw bestelling wordt door ons op 'Hold' gezet, waarna de order deze status zal vast houden tot het moment dat het desbetreffende artikel weer geleverd is.
   Door de grote aantallen backorders die we regelmatig hebben is het onmogelijk om iedereen afzonderlijk te mailen, we werken wel aan een oplossing om dit mogelijk te maken. Maar bellen over de status mag natuurlijk altijd!

 

Niet alle producten hebben een verwachte levertijd erbij staan?

- Normaal gesproken zal een product dat niet op voorraad is met uiterlijk een dag of 10 weer leverbaar moeten zijn.
   Daarbij zijn we natuurlijk afhankelijk of LEGO zelf de producten wel op voorraad heeft.
   Zodra LEGO ons de bevestiging heeft gestuurd zetten we de leverdatum erbij.
   Dus zolang er geen leverdatum bij staat zijn wij nog aan het wachten op de definitieve bevestiging.

 

Bij een artikel staat aangegeven 'Pre Order' kan ik deze al bestellen?

-U kunt inderdaad bestellingen plaatsen voor artikelen met de 'Pre Order' status.
  Deze bestellingen zullen net als de 'Back-Orders' op 'Hold' gezet worden.
  Ook hier geldt weer dat de orders die als eerste besteld zijn ook als eerste uitgeleverd gaan worden.

 

Ik heb een artikel besteld om af te halen, kan ik deze direct ophalen?

-Indien u iets heeft besteld voor afhalen heeft gekozen dient u te wachten tot u een mail ontvangt met daarin de bevestiging dat het product in de winkel klaar ligt voor u. Aangezien deze bestelling online geplaatst is zal deze vanuit de 'Webshop' voorraad geleverd worden. Enkel als het artikel alleen nog verkrijgbaar is in de winkelvoorraad zou het gelijk afgehaald kunnen worden.

 

Mijn bestelling is 'beschadigd' geleverd.

-Veel mensen verzamelen LEGO sets en willen de doos uiteraard niet       beschadigd hebben.
 Maar er zit een verschil tussen beschadigd en beschadigd, een kras kan  voorkomen, soms zit er van binnenuit een klein gaatje omdat een  onderdeel ongelukkig in de doos heeft gezeten en dit is voor ons helaas   geen reden om de doos kosteloos te laten retouneren.
 Als we zelf een beschadiging constateren dan wordt de doos per definitie  niet verstuurd en gebruiken we deze vooronze Pick a Brick wand. 

 

Mijn vraag staat hier niet tussen, wat nu?

-Indien uw vraag niet beantwoordt kon worden door onze F.A.Q. kunt u een mail sturen naar oisterwijk@brickfever.nl, we zullen deze zo snel mogelijk proberen te beantwoorden.
*Dit kan voor sommige gevallen een paar dagen duren.